Get Adobe Flash player

Gift Certificate

Size (Kích thước): 8.5″ x 3.65″
Glossy & thick paper. (Giấy dày & bóng).
Free track book to keep record when you buy gift certificate. Envelopes are optional.
(Free sổ lưu khi bạn mua gift certificate. Phong bì thì tùy bạn).
Price: (Giá in):
Gift Certificates only – No Envelope (Chỉ in Gift Certificates – Không có phong bì)
- 100 GC = $28
- 200 GC = $55
- 300 GC = $80
- 500 GC = $110
- 1000 GC = $200
- 2000 GC = $350
- 3000 GC = $500
- 5000 GC = $700
Gift Certificates & Envelopes (Gift Certificate đi chung với phong bì)
- 100 GC = $38
- 200 GC = $75
- 300 GC = $105
- 500 GC = $150
- 1000 GC = $260
- 2000 GC = $460
- 3000 GC = $650
- 5000 GC = $950
Anniversary Gift Certificate #105
Birthday Gift Certificate #102
Christmas Gift Certificate #99
Christmas Gift Certificate #100
Christmas Gift Certificate #101
Gift Certificate #000
Gift Certificate #001
Gift Certificate #002
Gift Certificate #003
Gift Certificate #004
Gift Certificate #005
Gift Certificate #006
Gift Certificate #007
Gift Certificate #008
Gift Certificate #009
Gift Certificate #010
Gift Certificate #011
Gift Certificate #012
Gift Certificate #013
Gift Certificate #014
Gift Certificate #015
Gift Certificate #016
Gift Certificate #017
Gift Certificate #018
Gift Certificate #019
Gift Certificate #020
Gift Certificate #021
Gift Certificate #022
Gift Certificate #023
Gift Certificate #024
Gift Certificate #025
Gift Certificate #026
Gift Certificate #027
Mother’s Day Gift Certificate #104
Pink Ink Envelope
Valentine Gift Certificate #103
Yellow Ink Envelope


Order Product: Gift Certificate


Ordering information (Thông tin đặt hàng)

Please fill in the following fields: (Vui lòng điền các thông tin vào ô dưới)

Subject

Your Name* (Tên của bạn)

Your Email* (Địa chỉ Email của bạn)

Your Cell phone: (Cell phone để liên lạc khi cần)

Your salon's information (Thông tin tiệm nail của bạn)

Salon's name: (Tên tiệm nail của bạn)

Salon's phone number: (Số phone tiệm nail)

Salon's address: (Địa chỉ tiệm nail)

Business hours: (Giờ mở cửa tiệm nail)

Order Product: Gift Certificate

Please choose product (Vui lòng chọn sản phẩm)

Quantity: (Số lượng)

Do you need envelopes? (Bạn có cần phong bì không?)
 Yes No

Choose color envelopes: (Chọn màu phong bì):
 Pink ink envelope Yellow ink envelope

Price: (Đơn giá)

Total: (Thành tiền)

Do you need to see a proof? (Bạn có cần xem mẫu trước khi in?)

Yes. Email proof to: (Có. Hãy gởi đến email dưới đây)

 Không cần xem mẫu.
Chúng tôi sẽ dùng thông tin bạn gởi để in. Nếu sai, bạn phải chịu trách nhiệm.

Shipping Information (Thông tin chuyển hàng)

Receiver's name: (Tên người nhận hàng)

Business name: (Tên tiệm)

Phone number: (Số điện thoại)

Address: (Địa chỉ nhận hàng)

Billing information (Thanh toán)

We accept Visa card or Master card (MC)
 Visa card  Master card

Visa or MC - all 16 digits: (nhập 16 số thẻ Visa hoặc MC)

Expiration Date: (Tháng/năm hết hạn. vd: 05/15)

CVV Security code: (Nhập 3 số cuối mặt sau)

Name as it appears on card: (Tên người đứng thẻ)

Billing address: (Địa chỉ của thẻ)

Additional Instructions: (Hướng dẫn thêm của bạn)

Please enter anti-spam code: (Vui lòng nhập mã chống spam)
captcha

<p class="art-page-footer">Designed by <a href="http://www.hunglan.com">Hung Lan</a>.</p>