Get Adobe Flash player

Key Chain

- Material (vật liệu): Clear acrylic
- Thickness (độ dày): 0.2″
- All key chains are 2 sided. (Key chains in 2 mặt).
- Available in 2 sizes (Có 2 kích thước): Small = 1.4″ x 2″. Big = 2″ x 3.5″
Giá in kích thước nhỏ:
- 100 cái = $175 ($1.75 each)
- 200 cái = $340 ($1.70 each)
- 300 cái = $495 ($1.65 each)
- 500 cái = $775 ($1.55 each)
Giá in kích thước lớn:
- 100 cái = $195 ($1.95 each)
- 200 cái = $380 ($1.90 each)
- 300 cái = $555 ($1.85 each)
- 500 cái = $875 ($1.75 each)
Key Chain #1
Key Chain #2
Key Chain #3


Order Product: Key Chain


Ordering information (Thông tin đặt hàng)

Please fill in the following fields: (Vui lòng điền các thông tin vào ô dưới)

Subject

Your Name* (Tên của bạn)

Your Email* (Địa chỉ Email của bạn)

Your Cell phone: (Cell phone để liên lạc khi cần)

Your salon's information (Thông tin tiệm nail của bạn)

Salon's name: (Tên tiệm nail của bạn)

Salon's phone number: (Số phone tiệm nail)

Salon's address: (Địa chỉ tiệm nail)

Business hours: (Giờ mở cửa tiệm nail)

Order Product: Key Chain

Please choose product (Vui lòng chọn sản phẩm)

Quantity: (Số lượng)

Price: (Đơn giá)

Total: (Thành tiền)

Do you need to see a proof? (Bạn có cần xem mẫu trước khi in?)

Yes. Email proof to: (Có. Hãy gởi đến email dưới đây)

 Không cần xem mẫu.
Chúng tôi sẽ dùng thông tin bạn gởi để in. Nếu sai, bạn phải chịu trách nhiệm.

Shipping Information: (Thông tin chuyển hàng)

Receiver's name: (Tên người nhận hàng)

Business name: (Tên tiệm)

Phone number: (Số điện thoại)

Address: (Địa chỉ nhận hàng)

Billing information (Thanh toán)

We accept Visa card or Master card (MC)
 Visa card  Master card

Visa or MC - all 16 digits: (nhập 16 số thẻ Visa hoặc MC)

Expiration Date: (Tháng/năm hết hạn. vd: 05/15)

CVV Security code: (Nhập 3 số cuối mặt sau)

Name as it appears on card: (Tên người đứng thẻ)

Billing address: (Địa chỉ của thẻ)

Additional Instructions: (Hướng dẫn thêm của bạn)

Please enter anti-spam code: (Vui lòng nhập mã chống spam)
captcha

<p class="art-page-footer">Designed by <a href="http://www.hunglan.com">Hung Lan</a>.</p>