Get Adobe Flash player

Window/Wall Decal

- To put on your glass window (or wall), from outside in.
- Để dán lên kiếng (hoặc lên tường), dán từ ngoài vào.
- Giá in Poster như sau:
Available in 3 sizes (Có 3 kích thước):
- Size (kích thước) 18″ x 24″ = $65 each
- Size (kích thước) 24″ x 36″ = $75 each
- Size (kích thước) 36″ x 48″ = $100 each
Poster #1
Poster #2
Poster #3
     
Poster #4
Poster #5
Poster #6
     
Poster #7
Poster #8
Poster #9
     
Poster #10
Poster #11
Poster #12
     
Poster #13
Poster #14
Poster #15
     
Poster #16
Poster #17
Poster #18
     
Poster #19
Poster #20
Poster #21
     
Poster #22
Poster #23
Poster #24
     
Poster #25
Poster #26
Poster #27
     
Poster #28
Poster #29
Poster #30
     
Poster #31
Poster #32
Poster #33
     
Poster #34
Poster #35
Poster #36
     
Poster #37
Poster #38
Poster #39
     
Poster #40
Poster #41
Poster #42
     
Poster #43
Poster #44
Poster #45
     
Poster #46
Poster #47
Poster #48
     


Order Product: Window/Wall Decal


Ordering information (Thông tin đặt hàng)

Please fill in the following fields: (Vui lòng điền các thông tin vào ô dưới)

Subject

Your Name* (Tên của bạn)

Your Email* (Địa chỉ Email của bạn)

Your Cell phone: (Cell phone để liên lạc khi cần)

Your salon's information (Thông tin tiệm nail của bạn)

Salon's name: (Tên tiệm nail của bạn)

Salon's phone number: (Số phone tiệm nail)

Salon's address: (Địa chỉ tiệm nail)

Business hours: (Giờ mở cửa tiệm nail)

Order Product: Window/Wall Decal

Please choose product (Vui lòng chọn sản phẩm)

Quantity: (Số lượng)

Price: (Đơn giá)

Total: (Thành tiền)

Do you need to see a proof? (Bạn có cần xem mẫu trước khi in?)

Yes. Email proof to: (Có. Hãy gởi đến email dưới đây)

 Không cần xem mẫu.
Chúng tôi sẽ dùng thông tin bạn gởi để in. Nếu sai, bạn phải chịu trách nhiệm.

Shipping information (Thông tin chuyển hàng)

Receiver's name: (Tên người nhận hàng)

Business name: (Tên tiệm)

Phone number: (Số điện thoại)

Address: (Địa chỉ nhận hàng)

Billing information (Thanh toán)

We accept Visa card or Master card (MC)
 Visa card  Master card

Visa or MC - all 16 digits: (nhập 16 số thẻ Visa hoặc MC)

Expiration Date: (Tháng/năm hết hạn. vd: 05/15)

CVV Security code: (Nhập 3 số cuối mặt sau)

Name as it appears on card: (Tên người đứng thẻ)

Billing address: (Địa chỉ của thẻ)

Your notices: (Ghi chú thêm của bạn)

Please enter anti-spam code: (Vui lòng nhập mã chống spam)
captcha

<p class="art-page-footer">Designed by <a href="http://www.hunglan.com">Hung Lan</a>.</p>