Get Adobe Flash player

Business Card

Price: (Giá in như sau)
- In 1 mặt:
500 business cards = $45
1000 business cards = $65
2500 business cards = $115
5000 business cards = $180
- In 2 mặt:
500 business cards = $55
1000 business cards = $75
2500 business cards = $130
5000 business cards = $200
Business Card Front Side (Mặt Trước)
Business Card #000
Business Card #001
Business Card #002
Business Card #003
Business Card #004
Business Card #005
Business Card #006
Business Card #007
Business Card #008
Business Card #009
Business Card #010
Business Card #011
Business Card #012
Business Card #013
Business Card #014
Business Card #015
Business Card #016
Business Card #017
Business Card #018
Business Card #019
Business Card #020
Business Card #021
Business Card #022
Business Card #023
Business Card #024
Business Card #025
Business Card #026
Business Card #027
Business Card #195
Business Card #196
Business Card #197
Business Card #198
Business Card #199
Business Card #200
Business Card #201
Business Card #202
Business Card #203
Business Card #204
Business Card #205
Business Card #206
Business Card #207
Business Card #208
Business Card #209
Business Card #210
Business Card Back Sides (Mặt Sau)
BC Back #300
BC Back #301
BC Back #302
BC Back #303
BC Back #304
BC Back #305
BC Back #306
BC Back #307
BC Back #308
BC Back #309
BC Back #310
Coupon #1
Coupon #2
Coupon #3
Coupon #4
Coupon #5
Coupon #6
Coupon #7
Coupon #8
Coupon #9
Coupon #10
Coupon #11
Coupon #12
Coupon #13
Coupon #14
Coupon #15
Coupon #16
Coupon #17
Coupon #18
Coupon #19
Coupon #20
Coupon #21


Order Product: Business Card


Ordering information (Thông tin đặt hàng)

Please fill in the following fields: (Vui lòng điền các thông tin vào ô dưới)

Subject

Your Name* (Tên của bạn)

Your Email* (Địa chỉ Email của bạn)

Your Cell phone: (Cell phone để liên lạc khi cần)

Your salon's information (Thông tin tiệm nail của bạn)

Salon's name: (Tên tiệm nail của bạn)

Salon's phone number: (Số phone tiệm nail)

Salon's address: (Địa chỉ tiệm nail)

Business hours: (Giờ mở cửa tiệm nail)

Order Product: Business Card

Please choose front side (Vui lòng chọn mặt trước):

Please choose back side (Vui lòng chọn mặt sau):

Quantity: (Số lượng)

Price: (Đơn giá)

Total: (Thành tiền)

Do you need to see a proof? (Bạn có cần xem mẫu trước khi in?)

Yes. Email proof to: (Có. Hãy gởi đến email dưới đây)

 Không cần xem mẫu.
Chúng tôi sẽ dùng thông tin bạn gởi để in. Nếu sai, bạn phải chịu trách nhiệm.

Shipping information: (Thông tin chuyển hàng)

Receiver's name: (Tên người nhận hàng)

Business name: (Tên tiệm)

Phone number: (Số điện thoại)

Address: (Địa chỉ nhận hàng)

Billing information (Thanh toán)

We accept Visa card or Master card (MC)
 Visa card  Master card

Visa or MC - all 16 digits: (nhập 16 số thẻ Visa hoặc MC)

Expiration Date: (Tháng/năm hết hạn. vd: 05/15)

CVV Security code: (Nhập 3 số cuối mặt sau)

Name as it appears on card: (Tên người đứng thẻ)

Billing address: (Địa chỉ của thẻ)

Additional Instructions: (Hướng dẫn thêm của bạn)

Please enter anti-spam code: (Vui lòng nhập mã chống spam)
captcha

<p class="art-page-footer">Designed by <a href="http://www.hunglan.com">Hung Lan</a>.</p>